pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

FYZIOTERAPIA DYSFUNKCIE SVALOV PANVOVÉHO DNA A INKONTINENCIE MOČU


P R I H L Á Š K A na študijný program sústavného vzdelávania FYZIOTERAPIA DYSFUNKCIE SVALOV PANVOVÉHO DNA A INKONTINENCIE MOČU | Kliknite tu >>>


Nový študijný program sústavného vzdelávania akreditovaný MZSR
FYZIOTERAPIA DYSFUNKCIE SVALOV PANVOVÉHO DNA A INKONTINENCIE MOČU
akreditovaný rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR , rozhodnutie právoplatné od 8.11.2019

Počet hodín.....40                                                                    
Počet kreditov.....24

Dôležité informácie o kurze
Vážení fyzioterapeuti 
Pokladáme za veľký úspech získanie akreditácie MZSR pre daný kurz sústavného vzdelávania. Uvedený kurz je prvý na Slovenku, počas ktorého máte možnosť sa učiť od skúsených odborníkov (fyzioterapeutky, gynekológ a urológ) s kontinuálnou dlhoročnou praxou v odbore. Uvedení odborníci Vám odovzdajú dlhoročné skúsenosti ktoré zahŕňajú komplexné informácie a veľmi cenné informácie,  vrátane inovatívnych diagnosticko- terapeutických poznatkov v súlade s najnovšími trendmi vo svete, ako napr. vyšetrenie svalov panvového dna perineometrom a 2D a 3D/4D ultrazvukom a problémy diferenciálnej diagnostiky a následnej liečby dysfunkcie svalov panvového dna.

Uvedené vzdelávanie je veľmi komplexné, zahrňuje problematiku nižšie uvedených oblastí: 
1.    špecifiká fyzioterapie pri stresovej inkontinencii moču
2.    špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom mechúre
3.    špecifiká fyzioterapie  pri hyperaktívnom panvovom dne
4.    špecifiká fyzioterapie pri neurogénnej inkontinencii moču
5.    špecifiká fyzioterapie a dysfunkcie panvového dna a panvy v tehotenstve
6.    príprava panvového dna na pôrod 
7.    bolesti panvy a driekovej oblasti
8.    špecifiká fyzioterapie panvového dna a dysfunkcie panvy po pôrode
9.    špecifiká fyzioterapie u prolapsov 
10.    špecifiká fyzioterapie  u seniorov s únikom moču
11.    špecifiká fyzioterapie u športovkýň s únikom moču
12.    prierez výsledkov vlastných výskumných štúdii v danej problematike, publikovaných v prestížnych svetových časopisoch 

Nadobudnutie kompetencií v daných úkonoch: 
1.    Cielená anamnéza u pacienta so stresovou inkontinenciou moču a hyperaktívnym mechúrom, hyperaktívnym panvovým dnom
2.    Fyzioterapeutická diagnostika funkcie hlbokých svalov trupu, vyšetrenie panvy 
3.    Fyzioterapeutická diagnostika funkcie svalov panvového dna prostredníctvom 2D a 3D/4D ultrazvuku, perineometrom a palpáciou per vaginam
4.    Edukácia pacienta s dysfunkciou svalov panvového dna a únikom moču
5.    Cielená fyzioterapeutická liečba stresovej, zmiešanej inkontinencie moču a hyperaktívneho mechúra a hyperaktívneho panvového dna 

Spôsob ukončenia: úspešné zvládnutie písomnej a praktickej skúšky
Termín 1. časti - 8 a 9. február 2020 a 2. časti - 25 a 26 apríl 2020.

Organizátor a vzdelávacia ustanovizeň: InkoFórum, o.z.
so sídlom:         Hrdinov SNP 6, 03601 Martin, Slovenská republika,
IČO:             30 866 049,
zapísané:         v evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra SR,
registračné číslo:      VVS/1-900/90-28212,
v zastúpení:        Ing. Marica Laščeková – predseda 

Kontakt : info@inkoforum.sk, 0903644457

Poplatky za vzdelávanie:  
•    50 eur – poplatky za vzdelávanie podľa Zz.31/2006 
•    100 eur - poplatky za skúšku a potvrdenie o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania  
•    Dôležité upozornenie:  uvedené poplatky nezahrňujú náklady na študijný materiál, pomôcky na cvičenie a katering - doplatok 100 eur. 
•    Ďalšie náklady na vzdelávaciu aktivitu sú sponzorované cez InkoFórum, o.z. 

Prihlášky posielať emailom na : info@inkoforum.sk, následne po posúdení garantom kurzu budete informovaná o zaradení do kurzu. 

Ku prihláške doložiť: 
Potvrdenie od zamestnávateľa o rokoch praxe- doložiť
Potvrdenie o ukončení štúdia v odbore fyzioterapeut – doložiť- notárom overenú kópiu. 

Miesto konania kurzov: Rehabko, s.r.o., Privátna ambulancia liečebnej rehabilitácie, Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Dôležitá poznámka: prosíme, aby sa hlásili len vážny záujemcovia o uvedenú problematiku!

Na kurz si je potrebné  pohodlné oblečenie a fajn je aj sukňa. Počítajte prosím s vaginálnym palpačným a prístrojovým vyšetrením svalov panvového dna, ktoré je nutné aby ste ovládali z pohľadu pacientky a aj fyzioterapeutky. 

Podmienky na zaradenie do certifikovaného kurzu

1.    vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v študijnom odbore fyzioterapia, a VOV v odbore fyzioterapia
2.    najmenej dvojročná štandardná fyzioterapeutická prax

Lektori fyzioterapeuti: 
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT
Mgr. Zuzana Woleková
Prof.MUDr.Ján Švihra, PhD.
Doc.MUDr.Peter Urdzík, PhD., MPH
Gynekológ a urológ
Maximálny počet účastníkov v jednom kurze:  15 (ostatní budú v čakaní na ďalší termín)
Kontakt na odborného garanta: doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT
magdalena.hagovska@gmail.com