pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Odborný výbor InkoFóra

Prečítajte si o našich odborníkoch, ktorí Vám radi poradia.

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity J.E. Purkyně v Brne. Od roku 1987 pracuje nepretržite na Urologickej klinike Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine. Po absolvovaní atestácie I. a II. stupňa z urológie získal vedeckú...

Prednosta Urologickej kliniky LFUK vo Fakultnej NsP akademika L.Dérera v Bratislave a predseda Slovenskej urologickej spoločnosti. Aktívne sa angažuje v práci európskych urologických organizácií. 8 rokov bol členom Scientific Committee Európskej...

Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ukončil v roku 1982. Od roku 1983 pôsobí ako praktický lekár pre  dospelých  teraz už neštátnom zdravotníckom zariadení v Skalici. Súčasne pracuje ako ambulantný lekár v geriatrickej ambulancii NsP...

 Po ukončení štúdia v roku 1973 pracoval ako sekundárny lekár interného odd. Nové Zámky, o tri roky neskôr ako praktický lekár pre dospelých v ambulancii Elektrosvit Nové Zámky. Od roku 1990 do r. 1995 bol externým vedúcim katedry Všeobecného...

Promoval na Lekár­skej fakulte Univerzity Komen­ského Bra­tislave. Po promócii pracoval do roku 1980 ako výskumný pracovník na Výskum­nom ústave humánnej bio­klima­to­lógie v Bra­tislave. Od roku 1982 až dote­raz pôsobí na Klinike geriat­rie,...

Absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach 1985, Atestácia I. stupeň -1989, Atestácia II. stupeň - 1993
Certifikát - Ultrazvuk - v gynekológii pôrodníctve 1994, Atestácia - gynekologická urológia 2006
Atestácia - ultrazvuk v...

V roku 1971 ukončil štúdium na LF UPJŠ Košice. Od roku 1989 pôsobí ako prednosta Urologickej kliniky LF UPJŠ. Je členom výboru Slovenskej  urologickej spoločnosti a predsedom jej Sekcie pre kontinenciu, členom Spoločnosti pre enurézu a...

V roku 1989 ukončil štúdium na LF UPJŠ Košice. Od roku 1989 pôsobí vo Fakultnej nemocnici v Košiciach. Od roku 1990 je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Nepretržite  venuje urologickej praxi, prednáša na domácich a zahraničných...

Pracuje ako fyzioterapeutka od roku 1998. Od roku 2009 pôsobí na KFBLR lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP v Košiciach. V roku 2010 získala titul PhD. Od roku 2005 sa venuje fyzioterapeutickej liečbe inkontinencie moču, ako aj výskumnej činnosti v...

Promócia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava v roku 1994.

Atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo I.stupňa v roku 1997, II. stupňa vrátane certifikátu z ultrazvukovej diagnostiky v roku  2002, subšpecializácia v ...