pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.

Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ukončil v roku 1982. Od roku 1983 pôsobí ako praktický lekár pre  dospelých  teraz už neštátnom zdravotníckom zariadení v Skalici. Súčasne pracuje ako ambulantný lekár v geriatrickej ambulancii NsP Skalica. V rámci tejto činnosti je ústavným lekárom spoločého zariadneia Domova – penziónu pre dôchodcov  a Domova dôchodcov v Skalici. S účinnoso?u od 1.3.1997 bol Ministerstvom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie okresného odborníka MZ SR pre odbor geriatria pre okresy Trnava, Pieš?any, Senica a Skalica. Od roku 1990 bol opakovane zvolený a dodnes pracuje ako vedecký sekretár Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej  spoločnosti. V druhom funkčnom období je členom Rady Regionálnej lekárskej komory v Skalici. V roku 2003  bol menovaný za hos?ujúceho docenta sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavsekej univerzity.