pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

Prednosta Urologickej kliniky LFUK vo Fakultnej NsP akademika L.Dérera v Bratislave a predseda Slovenskej urologickej spoločnosti. Aktívne sa angažuje v práci európskych urologických organizácií. 8 rokov bol členom Scientific Committee Európskej urologickej spoločnosti a takisto 8 rokov bol členom Examination Committee, European Board of Urology, ktorá zodpovedá za úroveň postgraduálneho vzdelávania v urológii a absolventom špecializačných skúšok z urológie udeľuje certifikát pre urologickú prax v krajinách Európskej únie. Angažuje sa v problematike postgraduálneho špecializačného vzdelávania aj na Slovensku, je vedúcim Katedry urológie a prorektorom pre liečebno-preventúvnu činnos? Slovenskej zdravotníckej univerzity. Bol zvolený za člena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti. V domácich časopisoch publikoval 105 vedeckých prác, v zahraničných časopisoch 84 vedeckých prác. Na domácich odborných fórach predniesol 285 prednášok, na  zahraničných odborných fórach 133 prednášok. Za jeho prácu mu boli udelené prestížne domáce aj zahraničné ceny (8 cien Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka, Kostlivého cena, cena Európskej urologickej spoločnosti, Cena Západnej sekcie Americkej urologickej spoločnosti, Cena Medzinárodnej spoločnosti pre umelé orgány a ďalšie). Je čestným členom Českej a Maďarskej urologickej spoločnosti, členom korešpondentom Nemeckej a Stredonemeckej urologickej spoločnosti a členom korešpondentom Americkej urologickej spoločnosti.