pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD - predseda Odborného výboru InkoFóra

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity J.E. Purkyně v Brne. Od roku 1987 pracuje nepretržite na Urologickej klinike Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine. Po absolvovaní atestácie I. a II. stupňa z urológie získal vedeckú hodnos? v odbore urológia. Od roku 2001 pracuje ako docent na Urologickej klinike v Martine. V roku 1992 až 1995 študoval na renomovaných urologických klinikách v Dánsku (Kodaň), Holandsko (Maastricht) a Nemecku (Hannover) kde získal základné poznatky v problematike ochorení dolných močových ciest. Následne utvoril centrum pre diagnostiku a liečbu funkčných  porúch dolných močových ciest na Urologickej klinike v Martine. V súčasnosti toto pracovisko poskytuje služby pre celú Slovenskú republiku. Je autorom 84 pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch. Pôsobí ako člen Európskej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu, člen  výboru Slovenskej urologickej spoločnosti a Sekcie pre kontinenciu moču pri Slovenskej urologickej spoločnosti.