pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.

Promoval na Lekár­skej fakulte Univerzity Komen­ského Bra­tislave. Po promócii pracoval do roku 1980 ako výskumný pracovník na Výskum­nom ústave humánnej bio­klima­to­lógie v Bra­tislave. Od roku 1982 až dote­raz pôsobí na Klinike geriat­rie, výučbovej základne Slovenskej zdravotníckej univer­zity v Bratislave. Roku 1993 sa stal vedúcim Kliniky geriatrie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Ná­rodného ústavu tuber­kulózy a respiračných chorôb v Bratislave–Podunajských Biskupiciach, roku 1995 sa stal vedúcim Kated­ry geriatrie a gerontológie Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Absol­voval študijné pobyty v Chorvátsku, Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Írska, Fínsku, Nemecku, Belgicku a Kanade.

Od roku 1990 vykonáva prof. Krajčík funkciu hlavného odborníka pre geriatriu Ministerstva zdravot­níctva Slovenskej republiky. Podieľal sa na príprave novelizácie koncepcie geriatrie roku 1993. Zastupuje Slovensko v geriatric­kej sekcii únie európskych medicínskych špecialistov.

Prof. Krajčík dostal Bronzovú a Striebornú medailu „Propter merita“ Slovenskej lekárskej spoločnosti, Gressnerovu medailu, Stodolovu medailu, striebornú medailu Európskeho zvä­zu staršej generácie (EURAG).

Prof. Krajčík publikoval 139 odborných prác, z toho 9 monogra­fií a 42 prác v zahraničí. Odprednášal 588 prednášok, z toho 49 na podujatiach s medzinárodnou účasťou a 65 v zahraničí.