pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Etický kódex

Etický kódex Asociácie na ochranu práv pacientov SR

AOPP bola založená v roku 2001. Sme prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické
pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Ochraňujeme práva pacientov. Poskytujeme im
zdravotnícke a sociálne poradenstvo. Informujeme verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, ako aj
o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. Podieľame sa na tvorbe slovenskej a európskej legislatívy.
Reprezentujeme slovenské pacientske organizácie v Európskom pacientskom fóre a v Medzinárodnej aliancii
pacientskych organizácií.
Pre všetkých pacientov organizujeme pravidelné vzdelávacie podujatia, na ktorých sa môžu dozvedieť
aktuálne informácie. Pre naše členské organizácie pripravujeme workshopy a konferencie k aktuálnym
pacientskym témam.

Poslanie
Poslaním AOPP je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých
a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej, kultúrnej
a spoločenskej.

Formy napĺňania poslania AOPP:
• Poskytujeme poradenstvo v poskytovaní sociálnej a zdravotnej starostlivosti;
• Predkladáme, pripomienkujeme a presadzujeme legislatívne návrhy;
• Vydávame a rozširujeme informačné a edukačné materiály a časopisy so sociálnou, zdravotnou a
kultúrnou tematikou;
• Organizujeme vzdelávacie a informačné podujatia pre našich členov a sympatizantov;
• Podporujeme činnosť našich členov metodicky, organizačne aj poradensky, podporujeme ich projekty
a propagujeme ich podujatia;
• Organizujeme výchovnovzdelávacie a rekondičné pobyty pre zdravotne postihnutých;
• Spolupracujeme s Ministerstvom zdravotníctva, s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny,
orgánmi štátnej správy a samosprávy, stavovskými a odborárskými organizáciami, zdravotnými
poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, vzdelávacími inštitúciami, výrobcami a
zástupcami farmaceutického priemyslu, inými občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami;
• Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami obdobného zamerania a poslania.

Základné hodnoty a princípy AOPP

1. Orientácia na pacienta
Orientovanie AOPP je založené na právach pacientov a prístupe, podľa ktorého stredobodom zdravotnej
starostlivosti na Slovensku sú pacienti.

2. Rešpekt
Pacienti majú právo na zdravotnú starostlivosť zameranú na pacienta, ktorá rešpektuje ich špecifické potreby,
preferencie a hodnoty, rovnako ich autonómnosť a nezávislosť.

3. Bez diskriminácie
Bojovať proti diskriminácii z titulu ochorenia a riešiť nerovnosť v oblasti zdravia z pohľadu pacientov.

4. Prístup k zdravotnej starostlivosti
Pacienti musia mať prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorú vyžaduje ich stav. To zahŕňa prístup
k bezpečeným a kvalitným službám, ošetreniam, preventívnym prehliadkam, apod. Zdravotná starostlivosť
by mala byť dostupná pre všetkých, bez ohľadu na podmienky alebo sociálno-ekonomické postavenie.

5. Holistický prístup
Zasadzovanie sa o holistický prístup v otázkach zdravotnej starostlivosti, zahŕňajúci sociálnu, ekonomickú,
kultúrnu, environmentálnu a duševnú vyváženosť v oblasti zdravia, týkajúci sa agendy pre pacientov a ich
rodiny.

6. Podpora pacientov
Posilňovať postavenie pacientov a ich rodín odbúravaním subjektívnych postojov a predsudkov, pokiaľ ide o
miesto pacientov v spoločnosti ako rovnoprávnych občanov.
Pacienti majú právo a zodpovednosť podieľať sa podľa svojich schopností a preferencií na rozhodovaní
v zdravotníctve nakoľko ovplyvňuje ich životy. To si vyžaduje služby poskytujúce vhodné voľby v možnostiach
liečby a riadenia, zodpovedajúce potrebám pacientov, a tiež povdzbudenie a podporu pacientov za účelom
dosiahnutia čo najlepšej kvality života.

7. Poradná funkcia
AOPP chce slúžiť ako stabilná celoslovenská platforma pre budovanie občianskej spoločnosti prostredníctvom
trvalej účasti na tvorbe verejných politík.

8. Nezávislosť, transparentnosť
AOPP je nezávislou organizáciou, transparentnou pri všetkých svojich rozhodnutiach a operáciách
(finančných, politických, komunikačných). Akýkoľvek možný tlak s cieľom ovplyvniť činnosť AOPP zo strany
partnerov projektu (súkromných alebo verejných), nikdy a v žiadnom prípade nezasiahne do rozhodovania a
konania predstaviteľov AOPP, čím sa zachová jej nezávislosť.

9. Inkluzívnosť
AOPP je otvorená a inkluzívna organizácia snažiaca sa zabezpečiť, aby jej práca reflektovala hľadisko
potenciálne prehliadaných a nedostatočne zastúpených pacientov a ich rodín v rozhodovacích procesoch.

 

Základné zásady vedenia AOPP
AOPP je občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra dňa 11.4.2001 pod číslom VVS/1-900/90-
18249 a následne dodatky boli registrované dňa: 2.3.2011, 27.12.2012, 19.12.2013.
 
1. Organizovanosť
a. Stanovy AOPP definujú poslanie, ciele, štruktúru riadenia, práva a povinnosti členov.
b. AOPP je apolitická zastupujúca organizácia s riadiacimi orgánmi tvorenými z volených zástupcov.
c. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, riadi činnosť AOPP medzi zasadnutiami Valného
zhromaždenia. Predsedníctvo má 5 členov, ktorých volí Valné zhromaždenie.
 
2. Nezávislosť a autonómia
a. AOPP je riadená autonómne, v súlade so štruktúrou poslania.
b. AOPP sa neprispôsobuje žiadnemu konkrétnemu vládnemu orgánu, politickej strane či právnickej
osobe.
 
3. Transparentnosť a zodpovednosť
a. AOPP je transparentné vo všetkých svojich rokovaniach so svojimi členmi, spojencami, partnermi,
vládou a zdravotníckymi zariadeniami.
b. Jasné a transparentné informácie sú k dispozícii prostredníctvom komunikačných médií AOPP v
oblastiach: riadiacich štruktúr, aktivít, finančných zdrojov, darcov a potenciálneho konfliktu záujmov.
AOPP sa zodpovedá za svoje kroky a rozhodnutia svojim členom a riadiacim orgánom.
 
4. Súdržnosť
a. AOPP si je vedomé, že jej činnosť a riadenie vplýva na vnímanie pacientskych organizácií, a že je
zodpovedná za budovanie dôvery v očiach verejnosti. AOPP sa riadi jednotným prístupom k
pacientom a poskytovaniu dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti v rámci všetkých svojich
činností.
 
5. Spolupráca
a. AOPP vytvára etické, dôveryhodné a konštruktívne vzťahy s inými organizáciami v oblasti zdravotnej
starostlivosti, občianskymi združeniami, vládnymi a mimovládnymi organizáciami, ktoré zdieľajú
spoločné hodnoty s AOPP, a to na princípoch etiky, dôvery a konštruktívneho dialógu a zároveň sú
prospešné pri presadzovaní poslania a cieľov AOPP.
 
6. Hlavné zásady financovania
a. AOPP prijíma iba finančné prostriedky a dary, ktoré sú v súlade s jej poslaním a cieľmi. Základom pre
AOPP pri prijímaní finančných prostriedkov a darov sú nasledovné princípy: vzájomný rešpekt,
nezávislosť, bezúhonnosť, udržateľnosť, transparentnosť, proporcionalita.
b. AOPP sa riadi kódexom vzťahov Európskeho pacientskeho fóra medzi farmaceutickým priemyslom a
pacientskymi organizáciami.
c. Financovanie AOPP je vždy viaczdrojové v súlade so stanovami a právnymi predpismi SR.
 
Schválené Predsedníctvom AOPP: apríl 2017

Schválené VZ: jún 2017

Stiahnite si celý dokument v PDF tu >