pacientska organizácia pre všetkých, ktorých sa únik moču dotýka

Vaše otázky

OTÁZKY, KTORÉ NÁM NAJČASTEJŠIE KLADIETE
Odpovedá docent MARENČÁK, podpredsedu Odborného výboru InkoFóra, primára Urologického oddelenia FNsP Skalica, krajského odborníka pre urológiu pre Trnavský kraj.


Ako človek spozoruje, že sa niečo v jeho tele deje? V akom štádiu chodia najčastejšie pacienti k lekárovi? Sú dôslední alebo nechávajú tento problém otvorený, lebo sa hanbia?
Bohužiaľ toto je celosvetový problém – ženy i muži všeobecne „meškajú“ s návštevou odborníka prekvapujúco dlhú dobu. U mužov štatistiky trochu chýbajú, ale ich neochota ísť k lekárovi je všeobecne známa Uvádza sa, že 30 až 45% žien sa „pomočieva“ viac ako 12 – 16 mesiacov, kým sa vôbec rozhodne ísť k lekárovi a každá tretia žena z krajín Európskej únie s inkontinenciou moču nenavštívi lekára vôbec Hanblivosť pacientov (najmä žien) priznať sa k úniku moču je veľmi vysoká. Čo nie je dobré, pretože skorým zachytením problému predídete mnohým komplikáciám a vyšetreniam. Lekár vám určite pomôže, pretože únik moču je riešiteľný. Vyšetrenia, ktoré posúdenie tohto zdravotného problému sprevádzajú sú jednoduché a rýchle. Preto návštívte svojho lekára čím skôr. Ide o vaše zdravie.

Aké je percento ľudí postihnutých touto chorobou? Zohráva úlohu pohlavie?
Podľa celosvetových štatistík nejakou formou úniku moču „trpí“ 5 – 20% ľudskej populácie. Epidemiologický odhad (z r. 2002) „hovorí“ o 13, 4 až 26, 9% výskyte IM v dospelej populácii Slovenskej republiky. IM sa vyskytuje častejšie (dva až tri krát) u žien ako u mužov. SIM postihuje väčšinou ženskú populáciu (až 49% výskyt), kým u mužov je táto forma úniku moču zriedkavá (menej ako 10%) a väčšinou súvisí s predošlou operáciou na prostatickej žľaze. Naopak urgentná inkontinencia moču sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien – aj keď sa väčšinou na to nemyslí. Hyperaktívny močový mechúr sa na Slovensku vyskytuje u každej siedmej dospelej ženy a každá desiata žena nedokáže potlačiť urgentné nutkanie na močenie a pomočí sa . Podľa najnovších epidemiologických odhadov na Slovensku príznakmi čistej SIM „trpí“ približne 310 000 žien a 30 000 až 40 000 žien má závažnú formu tohto typu úniku moču. Napriek tomu len každá štvrtá až piata žena vyhľadá lekára! Výskyt nedobrovoľného úniku moču v populácii stúpa priamo úmerne so zvyšujúcim sa vekom jedincov.

Trpia ňou aj deti, alebo je to determinované vyšším vekom?
Deti tiež trpia nedobrovoľným únikom moču ale trochu iného typu. Nočné pomočovanie (tzv. nočná enuréza) je stav, kedy dochádza k úniku moču počas spánku dieťaťa staršieho ako 3 (4) roky. Rovnako aj hyperaktívny mechúr sa môže vyskytovať v detskom veku, ale presné percento výskytu nie je známe. Je treba zdôrazniť, že urogenitálny systém u dieťaťa dozrieva s postupujúcim vekom, preto môže pomočovanie u detí so zvyšujúcim sa vekom dieťaťa úplne ustúpiť.

Je ovplyvnená dedičnosťou?
Medzi rizikové faktory inkontinencie moču patria: vyšší vek, ženské pohlavie (súvis: s komplikovaným tehotenstvom alebo pôrodom, s väčším počtom pôrodov, s hormonálnymi zmenami pri ženskom prechode a pod. ), vyššia telesná hmotnosť (obezita), fyzicky ťažká práca, ochorenia prostaty a komplikácie ich liečby, operácie v malej panve, vrodené vady a pod. Dedičnosť sa predpokladá aj pri tzv. stresovej inkontinencii moču (keď si niekto kýchne, zasmeje sa, alebo nesie ťažké predmety) a najnovšie aj pri hyperaktívnom močovom mechúri.

Kedy sa najčastejšie táto choroba spustí (môže to byť aj tehotenstvo)?
Aj keď pôrod jednoznačne patrí k vyvolávajúcim rizikovým faktorom pre vznik úniku moču, tento únik moču (nazývaný aj stresová inkontinencia) sa objavuje nielen u žien, ktoré rodili, ale aj u tých, ktoré ešte nerodili. U tehotných žien je dokázaný častejší výskyt stresovej inkontinencie.. Usudzuje sa, že ženy, ktoré počas gravidity zaznamenajú príznaky úniku moču, majú vyššie riziko, že sa vo vyššom veku stanú inkontinentnými. Pôrod môže oslabiť, alebo poškodiť svalové a väzivové štruktúry panvového dna a nervy zvierača močovej rúry.


Ako je to s posudkom pri znížení pracovnej schopnosti pri inkontinencii II. stupňa? Odpovedá JUDr. Katarína Fedorová, PhD.:

Stresová inkontinencia moču II. stupňa (spojená s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 - 40%) je zaradená medzi choroby močovej sústavy. Pri posudzovaní poklesu pri týchto chorobách sa uplatňuje tzv. všeobecné posudkové hľadisko, podľa ktorého sa miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti určí podľa stupňa aktivity zápalového procesu, rozsahu zmien, laboratórnych výsledkov, porúch funkcie uropoetického systému, ktoré treba zistiť špeciálnymi funkčnými skúškami (napr. určením kreatinínu, vyšetrením glomerulárnej filtrácie a koncentračnej schopnosti, urografie, urodynamickým vyšetrením, endoskopiou, sonografiou). Pri posudzovaní zdravotného stavu sa posudzuje vplyv na iné orgány, vplyv na celkový stav organizmu a jeho výkonnosť.

Posudkový lekár je pri určovaní miery poklesu viazaný lekárskymi správami a údajmi zo zdravotnej dokumentácie, zároveň má prihliadať na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je v lekárskych správach ošetrujúcich lekárov uvedené, že ide o stresovú inkontinenciu moču II. stupňa, posudkový lekár pacientovi musí priradiť pokles v rozsahu 30 - 40%. To, koľko v rámci tohto rozptylu konkrétne priradí, závisí od závažnosti v zmysle všeobecného posudkového hľadiska (kde je opäť viazaný lekárskymi správami) a od toho, do akej miery je možné, aby sa zaradil do pracovného procesu, resp. rekvalifikoval. Pokiaľ sa pacient domnieva, že z lekárskych správ je zjavné, že ochorenie je také závažné, že mu spôsobuje ťažkosti, ktoré by odôvodňovali napr. 40%, resp. vykonával doteraz také povolanie, pri ktorom je inkontinencia úplnou prekážkou a zároveň s ohľadom napr. na vek, vzdelanie a pod. sa len ťažko môže rekvalifikovať, môže proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne podať odvolanie.
Upozorňujem ale, že na uznanie za invalidného je potrebný pokles schopnosti pracovať aspoň 41%, teda ak netrpí inými ochoreniami (za ktoré možno pokles navýšiť o 10% spolu), tak podávať odvolanie nemá zmysel.

V prípade, ak máte otázky, nás neváhajte kontaktovať na info@inkoforum.sk