O NÁS

 

Sme občianske združenie InkoFórum

 

Už od roku 2006 poskytujeme ako dobrovoľná, nezávislá pacientská organizácia pomoc osobám trpiacim inkontinenciou = únikom moču a stolice.

Nehovoriť o probléme nie je riešenie

Téma úniku moču alebo stolice je vždy veľmi intímna a málokedy dostatočne, niekedy vôbec, odkomunikovaná aj napriek tomu, že trápi viac ako 500 000 ľudí na Slovensku.

Našim zámerom je šíriť osvetu aj o takto málo komunikovanej téme.

Pri úniku moču alebo stolice je dôležité, riešiť tento problém včas. Ak ho zanedbáte a k lekárovi prídete neskoro, liečba alebo riešenie bude zdĺhavejšie a náročnejšie.

Bohužiaľ ostych a pocit zahanbenia častokrát vedú k popieraniu, zatajovaniu a odďaľovaniu návštevy lekára. Keďže inkontinencia do veľkej miery  ovplyvňuje kvalitu života, jej neliečenie môže priniesť ďalšie zdravotné problémy, ale aj psychické a sociálne problémy.

Dôležité je, si uvedomiť, že v tom nie ste sami.
Budeme radi, ak sa na nás obrátite s akoukoľvek vašou otázkou, žiadosťou o
pomoc, či prosbou.

Adriana Pobehová

predseda združenia

Naše ciele:

Z

aby ostych nestál v ceste riešeniu problému s únikom moču, ale aby sa každý cítil prirodzene, keď o ňom bude rozprávať.

Z

aby mal každý človek so záujmom o problematiku inkontinencie pohodlný prístup k potrebným informáciám 

Naše činnosti

Šírenie osvety

Aj napriek tomu, že je inkontinencia silne tabuizovaná, my o nej chceme rozprávať, aby sa ku každému pacientovi dostali informácie včas

Poskytovanie informácií

Na tejto stránke sa vám snažíme priniesť všetky dostupné informácie o úniku moču a stolice, ktoré neustále dopĺňame a aktualizujeme.

Pre pacientov

Poskytujeme poradenstvo, zasielame informačné brožúry a DVD, nahrávame podcast, organizujeme semináre a infostánky … 

Pre odborníkov

Pre odbornú verejnosť organizujeme konferencie, semináre, kurzy a nadväzujeme spoluprácu medzi lekármi a pacientmi

Zastupovanie pacientov

Aktívne sledujeme dianie v slovenskom zdravotníctve, hájime záujmy a potreby pacientov pri legislatívnych zmenách

Odborný výbor

Našu činnosť zastrešuje Odborný výbor InkoFóra, ktorý je tvorený špičkovými odborníkmi v problematike inkontinencie na Slovensku, a preto vám vieme poskytnúť správnu a naozaj fundovanú radu.

Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD

– predseda odborného výboru InkoFóra

V roku 1987 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity J.E. Purkyně v Brne.

Od roku 1987 pracuje nepretržite na Urologickej klinike Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine. Po absolvovaní atestácie I. a II. stupňa z urológie získal vedeckú hodnosť v odbore urológia. Od roku 2001 pracuje ako docent na Urologickej klinike v Martine.

V roku 1992 až 1995 študoval na renomovaných urologických klinikách v Dánsku (Kodaň), Holandsku (Maastricht) a Nemecku (Hannover), kde získal základné poznatky v problematike ochorení dolných močových ciest.

Následne utvoril centrum pre diagnostiku a liečbu funkčných  porúch dolných močových ciest na Urologickej klinike v Martine. V súčasnosti toto pracovisko poskytuje služby pre celú Slovenskú republiku.

Je autorom 84 pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných časopisoch.

Pôsobí ako člen Európskej spoločnosti, Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu, člen  výboru Slovenskej urologickej spoločnosti a Sekcie pre kontinenciu moču pri Slovenskej urologickej spoločnosti.

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

Prednosta Urologickej kliniky LFUK vo Fakultnej NsP akademika L.Dérera v Bratislave a predseda Slovenskej urologickej spoločnosti.

Aktívne sa angažuje v práci európskych urologických organizácií.

8 rokov bol členom Scientific Committee Európskej urologickej spoločnosti a takisto 8 rokov bol členom Examination Committee, European Board of Urology, ktorá zodpovedá za úroveň postgraduálneho vzdelávania v urológii a absolventom špecializačných skúšok z urológie udeľuje certifikát pre urologickú prax v krajinách Európskej únie.

Angažuje sa v problematike postgraduálneho špecializačného vzdelávania aj na Slovensku, je vedúcim Katedry urológie a prorektorom pre liečebno-preventúvnu činnosť Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Bol zvolený za člena Predsedníctva Slovenskej lekárskej spoločnosti.

V domácich časopisoch publikoval 105 vedeckých prác, v zahraničných časopisoch 84 vedeckých prác. Na domácich odborných fórach predniesol 285 prednášok, na  zahraničných odborných fórach 133 prednášok.

Za jeho prácu mu boli udelené prestížne domáce aj zahraničné ceny (8 cien Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka, Kostlivého cena, cena Európskej urologickej spoločnosti, Cena Západnej sekcie Americkej urologickej spoločnosti, Cena Medzinárodnej spoločnosti pre umelé orgány a ďalšie).

Je čestným členom Českej a Maďarskej urologickej spoločnosti, členom korešpondentom Nemeckej a Stredonemeckej urologickej spoločnosti a členom korešpondentom Americkej urologickej spoločnosti.

Prof. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.

Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ukončil v roku 1982.

Od roku 1983 pôsobí ako praktický lekár pre  dospelých  teraz už v neštátnom zdravotníckom zariadení v Skalici. Súčasne pracuje ako ambulantný lekár v geriatrickej ambulancii NsP Skalica.

V rámci tejto činnosti je ústavným lekárom spoločého zariadneia Domova – penziónu pre dôchodcov  a Domova dôchodcov v Skalici.

S účinnosťou od 1.3.1997 bol Ministerstvom zdravotníctva SR vymenovaný do funkcie okresného odborníka MZ SR pre odbor geriatria pre okresy Trnava, Piešťany, Senica a Skalica.

Od roku 1990 bol opakovane zvolený a dodnes pracuje ako vedecký sekretár Spolku lekárov Záhoria Slovenskej lekárskej  spoločnosti. V druhom funkčnom období je členom Rady Regionálnej lekárskej komory v Skalici.

V roku 2003  bol menovaný za hosťujúceho docenta sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavsekej univerzity.

MUDr. Ján Galád

Absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach 1985, Atestácia I. stupeň -1989, Atestácia II. stupeň – 1993
Certifikát – Ultrazvuk – v gynekológii pôrodníctve 1994, Atestácia – gynekologická urológia 2006
Atestácia – ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 2007 ,
2003-2006 vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS

Od r. 2006 – predseda Sekcie gynekologickej urológie SGPS
Člen skúšobnej komisie pre atestáciu gynekologickej urológie.

Absolvoval krátkodobé pobyty na pracoviskách doma aj v zahraničí (Olomouc , Brno, Praha Florencia, Lubľana , Paríž ).

Publikuje a prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách.

Zavádzal nové operačné techniky v liečbe inkontinencie moča na viacerých pracoviskách na Slovensku.

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

V roku 1989 ukončil štúdium na LF UPJŠ Košice.

Od roku 1989 pôsobí vo Fakultnej nemocnici v Košiciach.

Od roku 1990 je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Nepretržite  venuje urologickej praxi, prednáša na domácich a zahraničných konferenciách.

Získal ocenie Slovenskej urologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1997 a 2000. 

V roku 2005 až 2006 študoval na renomovanej urologickej klinike vo Veľkej Británii.

Pôsobí ako asistent profesora  na Medicínskej fakulte v Košiciach. 

Doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert MDT

Pracuje ako fyzioterapeutka od roku 1998.

Od roku 2009 pôsobí na KFBLR lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP v Košiciach.

V roku 2010 získala titul PhD.

Od roku 2005 sa venuje fyzioterapeutickej liečbe inkontinencie moču, ako aj výskumnej činnosti v danej problematike.

Je autorkou 70 vedeckých prác a 6 knižných publikácii. Prednáša na domácich a zahraničných vedeckých a odborných konferenciách.

Podieľa sa aj na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní fyzioterapeutov, medikov a ošetrovateliek.

Je členkou Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu – ICS.

V roku 2017 úspešne obhájila habilitačnú prácu v odbore kinantropológia na Masarykovej Univerzite v Brne, od 1.2.2018 je menovaná docentkou.

Prof. MUDr. Ján Gajdošík, CSc.

Po ukončení štúdia v roku 1973 pracoval ako sekundárny lekár interného odd. Nové Zámky, o tri roky neskôr ako praktický lekár pre dospelých v ambulancii Elektrosvit Nové Zámky.

Od roku 1990 do r. 1995 bol externým vedúcim katedry Všeobecného lekárstva  MZ. Okrem iných je členom Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie, bol členom Spolku lekárov v Nových Zámkoch, republikového výboru Spoločnosti všeobecného lekárstva, prezidentom Regionálnej komory SLK Nové Zámky, predsedom republikového výboru  Asociácie súkromných  lekárov SLK a od r. 2000 pracuje vo funkcii prezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK).

Je autorom 44 publikácií v odbornej literatúre. Predniesol 98 prednášok na odborných podujatiach. Taktiež je autorom kapitol v piatich odborných publikáciách pre postgraduálne vzdelávanie lekárov.

Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

V roku 1971 ukončil štúdium na LF UPJŠ Košice.

Od roku 1989 pôsobí ako prednosta Urologickej kliniky LF UPJŠ.

Je členom výboru Slovenskej  urologickej spoločnosti a predsedom jej Sekcie pre kontinenciu, členom Spoločnosti pre enurézu a subregionálneho výboru Slovenskej lekárskej komory.

Ďalej má post národného delegáta Európskej rady pre urológiu, pracuje ako krajský odborník pre urológiu.

Je autorom a spoluatuorom 113 vedeckých a odborných prác, autorom kapitol v 4 krajinách, 121 prednášok prezentovaných okrem SR aj v zahraničí (Fínsko, Švédsko, Grécko,, Hong-Kong, Maďarsko, Singapúr, Česká republika).

Je  nositeľom  ceny SUS za najlepšiu publikáciu, Striebornej  medaily SLS, Genersichovej medaily (Maďarsko).

MUDr. Tomáš Danys, PhD. MPH

Promócia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava v roku 1994.

Atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo I.stupňa v roku 1997, II. stupňa vrátane certifikátu z ultrazvukovej diagnostiky v roku  2002, subšpecializácia v subodbore gynekologická urológia v roku 2006. Ukončenie doktorandského štúdia (PhD) v odbore gynekológia a pôrodníctvo v roku 2004.  Titul MPH (master of public health – odborník na riadenie zdravotníctva) obhájený na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava v roku 2014.

V rokoch pracoval 1994 – 2005 na Gynekologicko-pôrodnícka klinike  FNsP Nové Zámky, od roku 2005 pracuje vo vlastnom súkromnom zdravotníckom zariadení na gynekologicko-pôrodníckej a urogynekologickej  ambulancii.

Pracuje ako vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS a člen revíznej komisie výboru SGPS SLS.

Absolvoval krátkodobé pobyty na špecializovaných pracoviskách (Praha, Olomouc, Groningen, Sheffield). Publikuje v odborných aj lifestylových časopisoch a prednáša na odborných konferenciách.

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

V roku 1976 ukončil s vyznamenaním štúdium na LFUK v Bratislave.

V rokoch 1976 – 1979 pracoval ako sekundárny lekár na chirurgickom oddelení v Skalici, v rokoch 1980 – 1985 ako sekundárny lekár na urologickom oddelení v Bratislave.

Zakladateľ urologického pracoviska v Skalici a primár tohto oddelenia v rokoch 1986 – 2016.

Atestácia I. (1980) a II. stupňa (1985) z urológie, z urologickej onkológie (2003), certifikát z intervenčnej ultrasonografie (1997). V roku 2000 obhájil na LFUK v Bratislave dizertačnú prácu a získal titul PhD, hosťujúci (2005) a riadny docent (2009).

Študijné pobyty: 10 x Nemecko (Freiburg) a 4 x USA (Oklahoma City). Člen SUS, ČUS, EAU, ICS spoločností; člen výboru SUS v rokoch 1992 – 2010; čestný člen ČUS.

Doc. Marenčák je jedným zo zakladajúcich členov Inkofóra (2002) a jeho podpredseda (2004 – 2015).

V rokoch 1998 – 2003 podpredseda pracovnej skupiny pre zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu; predseda kategorizačnej komisie pre urologické liečivá pri MZ SR (2003 – 2015); člen Generálnej rady Ligy proti rakovine (2010 – 2015); v rokoch 1997 až 2015 prezident Spolku lekárov Záhoria a člen atestačnej komisie pre odbor urológia (2002 – 2015).

Spoluzakladateľ prvého urologického časopisu na Slovensku (1995) a jeho šéfredaktor (1999 – 2011), člen redakčných rád 7 odborných slovenských aj zahraničných časopisov.

Je nositeľ viacerých ocenení: strieborná medaila SLS a ČLS (2001), zlatá medaila SLS (2011), medaila za rozvoj zdravotníctva v Trnavskom kraji (2008), 4 x ceny SUS za najlepšiu knižnú publikáciu.

Doc. Marenčák je prvým autorom 5 monografií a dvoch vysokoškolských skrípt, spoluautorom 6 ďalších odborných kníh, 306 vedeckých článkov (z toho 54 v zahraničných periodikách) a celkovo 453 prednášok (z toho 64 v zahraničí).

V súčasnosti je na dôchodku, ale venuje sa najmä písaniu a recenzii odborných textov.  

 

Partneri

Sme členmi

Asociácia na ochranu práv pacienta

Jedina pacientská platforma na Slovensku, ktorá je prizývaná do pracovných skupín na Ministerstve zdravotníctva. Sme radi, že vďaka nášmu členstvu môžeme prezentovať aj váš názor.

Svetová federácia pacientov trpiacich inkontinenciou

Členstvom vo federácii získavame zaujímavé podnety, ktoré pomáhajú zlepšovať život pacientov s únikom moču.