STANOVY

 

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov združenia: InkoFórum
 2. Charakteristika združenia: InkoFórum je dobrovoľné, nezávislé občianske združenie zamerané na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou (ďalej len združenie).
 3. Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky.
 4. Sídlom združenia je: Potočná 11514/3, 036 01 Martin – Záturčie, Slovenská republika.
 5. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 2
Ciele združenia 

 1. Zlepšiť postavenie pacientov trpiacich inkontinenciou.
 2. Stimulovať verejnosť k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, k účasti na vytváraní zdravých životných podmienok a k podpore zdravého životného štýlu.
 3. Podporovať zdravotne významné pozitívne prvky životného štýlu, posilňovať schopnosti človeka vyrovnávať sa s behaviorálnymi rizikami.

Článok 3
Činnosti združenia

 1. Združenie sa zúčastňuje na dôležitých jednaniach týkajúcich sa inkontinencie, podpory zdravia.
 2. Aktívne spolupracuje s odborným výborom na dosiahnutie cieľov združenia.
 3. Aktívne spolupracuje s médiami na dosiahnutie cieľov združenia.
 4. Poskytuje stanoviská k materiálom a publikáciám, ktoré sa venujú problematike inkontinencie.
 5. Poskytuje stanoviská k aktuálnemu vývoju zdravotnej politiky vo vzťahu k problémom týkajúcich sa inkontinencie.
 6. Vytvára podmienky na združovanie inkontinentných občanov.
 7. Realizuje vzdelávacie podujatia (semináre, konferencie, kurzy), ktoré sa venujú podpore zdravia s dôrazom na problematiku inkontinencie.
 8. Podieľa sa na vydávaní publikácií, prípadne audiovizuálnych programov z oblasti podpory zdravia a príbuzných odborov s dôrazom na problematiku inkontinencie.
 9. Podporuje návštevy zahraničných odborníkov z oblasti prevencie a liečby inkontinencie a z oblasti podpory zdravia.
 10. Podieľa sa na realizácií výskumov, či už národných alebo medzinárodných v oblasti podpory zdravia s dôrazom na problematiku inkontinencie.
 11. Združenie nadväzuje spoluprácu s partnerskými organizáciami v iných krajinách a na medzinárodnej úrovni, ako je WHO, ICS, ACA a pod.
 12. Realizuje ďalšie aktivity viažuce sa na ciele združenia.

Článok 4
Úprava majetkových pomerov združenia 

 1. Majetok združenia tvoria najmä:
  a) finančné prostriedky poskytnuté sponzormi, nadáciami a inými subjektmi;
  b) finančné a nefinančné prostriedky poskytnuté členmi združenia;
  c) vecné dary;
  d) výnosy majetku;
  e) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.
 1. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.
 2. Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením.

Článok 5
Členstvo

 1. Členstvo v združení môže byť riadne, pridružené alebo čestné, pričom:
 • Riadnym členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem aktívne sa podieľať na rozvoji združenia, na dosahovaní jeho cieľov, zámerov a má záujem zapojiť sa do výkonných a rozhodovacích štruktúr združenia.
 • Pridruženým členom združenia sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sympatizuje so zámermi združenia.
 • Čestným členom združenia sa môže stať významný domáci alebo zahraničný lekár,  alebo osobnosť vedy, výskumu, verejného a spoločenského života, ktorá svojou činnosťou presadzuje ciele, ktoré sú v súlade  s cieľmi združenia a súhlasí so svojim čestným členstvom v združení.
 1. Členom združenia sa môžu stať ako fyzické tak aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
 2. Predpokladom nadobudnutia členstva v združení je podanie prihlášky. O schválení alebo odmietnutí prihlášky (t.j. o nadobudnutí alebo nenadobudnutí členstva v združení) rozhoduje Predseda združenia, s výnimkou prihlášok uchádzačov o riadne členstvo. Nadobudnutie členstva sa datuje ku dňu schválenia prihlášky Predsedom združenia; v prípade uchádzačov o riadne členstvo vzniká členstvo v združení dňom prijatia príslušného uznesenia Valného zhromaždenia.
 3. Členstvo v združení zaniká písomným vystúpením zo združenia, vylúčením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia, úmrtím člena, pri právnickej osobe jej zrušením alebo  zánikom združenia.
 4. Valné zhromaždenie môže vylúčiť člena najmä z dôvodu, že člen združenia:
  a) porušuje alebo neplní členské povinnosti, ustanovenia týchto stanov alebo záväzné rozhodnutia Valného zhromaždenia,
  b) porušuje, neplní alebo inak marí plnenie predmetu činnosti združenia.

  Článok 6
  Práva a povinnosti riadnych, pridružených a čestných členov 

  1. Riadny člen združenia má právo:
  • voliť a byť volený do všetkých orgánov združenia,
  • podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
  • byť informovaný o plánovanej činnosti združenia,
  • byť informovaný o hospodárení združenia,
  • používať služby, ktoré má združenie k dispozícii pre svoju činnosť.
  1. Pridružený člen združenia má právo:
  • podávať návrhy na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
  • byť informovaný o činnosti združenia,
  • využívať služby, ktoré združenie poskytuje.
  1. Čestný člen združenia má právo:
  • podávať návrhy na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
  • byť informovaný o činnosti združenia,
  • využívať služby, ktoré združenie poskytuje.
  1. Člen združenia má povinnosť:
  • brániť slobodu prejavu a tvorby,
  • hájiť záujmy združenia,
  • zachovávať ustanovenia stanov združenia,
  • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o vyjadrenie sa k nim.

  Článok 7 
  Orgány združenia

  1. Orgánmi združenia sú Valné zhromaždenie, Predseda združenia a Dozorná rada.
  2. Valné zhromaždenie, Predseda  združenia a Dozorná rada sú volené orgány združenia. Funkčné obdobie týchto orgánov nie je časovo ohraničené.
  3. Súčasné členstvo vo viacerých orgánoch združenia je povolené.

  Článok 8 
  Valné zhromaždenie 

  1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Predseda združenia najmenej raz za tri roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Predseda združenia z vlastnej iniciatívy alebo na základe písomnej žiadosti aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr do dvoch mesiacov po predložení písomnej žiadosti.
  2. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
   a) schvaľovať, upravovať a meniť stanovy združenia,
   b) určovať hlavné smery činnosti združenia,
   c) tajným hlasovaním riadnych členov voliť a odvolávať Predsedu združenia, členov Dozornej rady, riadnych členov združenia a predsedu odborného výboru,
   e) rozhodovať o vylúčení člena zo združenia,
   f) rozhodnúť o zrušení združenia,
   g) rozhodnúť o ustanovení likvidátora pre prípad likvidácie združenia,
   h) rozhodovať o ďalších veciach, ktoré tieto stanovy nezverujú do pôsobnosti iného orgánu združenia.
  1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia. Valného zhromaždenia sa môže zúčastniť každý člen združenia.
  2. Zasadnutie Valného zhromaždenia riadi Predseda združenia, resp. ním poverená osoba.
  3. Valné zhromaždenie rozhoduje v rámci svojej pôsobnosti prostredníctvom uznesení. Uznesenie sa prijíma výlučne na základe hlasovania riadnych členov. Každý riadny člen má pri každom hlasovaní (rozhodovaní) Valného zhromaždenia vždy len jeden hlas. Hlasovať možno „za“ prijatie uznesenia, „proti“ prijatiu uznesenia alebo je možné „zdržať sa hlasovania“ (ak riadny člen nehlasuje ani „za“ prijatie, ani „proti“ prijatiu uznesenia).
  4. Uznesenie Valného zhromaždenia je prijaté, ak „za“ prijatie uznesenia hlasuje aspoň dvojtretinová väčšina všetkých riadnych členov združenia.
  5. Na prijatie rozhodnutia o zrušení združenia sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov združenia.
  6. Mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu prislúchajú rovnaké práva ako riadnemu Valnému zhromaždeniu združenia.
  7. Zo zasadania Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Jej vyhotovenie zabezpečuje Predseda združenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, Predseda združenia alebo ním poverená osoba, ktorá riadila zasadnutie Valného zhromaždenia a jeden overovateľ.
  8. Riadni členovia združenia môžu prijímať rozhodnutia patriace do pôsobnosti Valného zhromaždenia aj mimo Valného zhromaždenia, tzv. hlasovaním per rollam. Pri rozhodovaní riadnych členov združenia mimo Valného zhromaždenia zašle Predseda združenia každému riadnemu členovi návrh uznesenia spolu s príslušnými materiálmi/prílohami (ak existujú), a to v písomnej forme (poštou, kuriérom alebo e-mailom). Spolu s návrhom uznesenia sa riadnym členom musí zaslať aj inštrukcia, určujúca, akým spôsobom majú riadni členovia doručiť svoje písomné vyjadrenia k zaslanému návrhu (t.j. či poštou, kuriérom, osobným doručením alebo e-mailom), ďalej lehotu, v ktorej musí byť vyjadrenie riadneho člena najneskôr doručené a adresu, na ktorú majú riadni členovia svoje vyjadrenie doručiť. Lehota daná riadnym členom na doručenie vyjadrenia nesmie byť kratšia ako desať (10) a dlhšia ako tridsať (30) dní a počíta sa odo dňa odoslania návrhu zo strany Predsedu združenia. Vyjadrenie riadneho člena musí byť podpísané, v prípade e-mailovej komunikácie odoslané, priamo osobou riadneho člena (ak ide o riadneho člena fyzickú osobu), alebo osobou oprávnenou konať v mene riadneho člena zo zákona (ak ide o riadneho člena právnickú osobu). Ak sa riadny člen k návrhu rozhodnutia v určenej lehote nevyjadrí, platí, že sa hlasovania zdržal. Predseda združenia oznámi výsledky hlasovania per rollam každému riadnemu členovi združenia v lehote siedmych (7) dní odo dňa uplynutia lehoty na doručenie vyjadrení riadnych členov, a to písomne (poštou, kuriérom alebo e-mailom). Za prijaté sa považuje také uznesenie, ktoré per rollam schválila aspoň dvojtretinová väčšina všetkých riadnych členov združenia, ak tieto stanovy nevyžadujú na prijatie určitého uznesenia Valného zhromaždenia vyšší počet hlasov riadnych členov (na prijatie takéhoto uznesenia sa následne vyžaduje jeho schválenie predpísaným vyšším počtom hlasov riadnych členov združenia). Pokiaľ vyjadrenie riadneho člena k návrhu rozhodnutia nie je jednoznačne súhlasné alebo jednoznačne zamietavé (neobsahuje bezvýhradný súhlas alebo nesúhlas riadneho člena), teda ak obsahuje akékoľvek pripomienky, návrhy alebo dodatočné podmienky, takéto vyjadrenie sa považuje za nesúhlas s navrhovaným uznesením. Uznesenia schválené per rollam nemusia byť dodatočne schválené na najbližšom Valnom zhromaždení združenia.

  Článok 9
  Predseda združenia

  1. Štatutárnym a výkonným orgánom združenia je Predseda združenia.
  2. Predsedu združenia volí a odvoláva Valné zhromaždenie na základe hlasovania riadnych členov združenia.
  3. Predseda združenia je za svoju činnosť zodpovedný Valnému zhromaždeniu.
  4. Predseda najmä:
   a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania a zasadnutia riadneho i mimoriadneho Valného zhromaždenia,
   b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia na každodennej báze v súčinnosti rozhodnutiami Valného zhromaždenia,
   c) navrhuje plán činnosti i správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia a predkladá ju Valnému zhromaždeniu,
   d) rokuje s inými relevantnými združeniami, subjektmi, jednotlivcami za účelom dosiahnutia cieľov združenia,
   e) podpisuje dokumenty za združenie a to tak, že k názvu združenia alebo oficiálnej pečiatke združenia pripojí svoj podpis,
   f) zodpovedá za hospodárenie a vedenie účtov združenia a vypracúva účtovnú uzávierku,
   g)rozhoduje o prijatí alebo neprijatí uchádzačov o členstvo v združení, s výnimkou uchádzačov o riadne členstvo v združení.

   Článok 10
   Dozorná rada

   1. Dozorná rada je orgánom kontroly v rámci združenia.
   2. Dozorná rada má dvoch členov, ktorých volí a odvoláva Valné zhromaždenie na základe hlasovania riadnych členov združenia.
   3. Dozorná rada zasadá minimálne jedenkrát v rámci kalendárneho roka.
   4. Zasadnutie Dozornej rady môže zvolať Predseda združenia alebo ktorýkoľvek z jej členov.
   5. O priebehu a výsledkoch zasadnutia Dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia Dozornej rady.
   6. Zasadnutia Dozornej rady majú právo zúčastniť sa Predseda združenia a riadni členovia združenia.
   7. Do pôsobnosti Dozornej rady patrí:
    a) kontrola rozpočtu a hospodárenia združenia,
    b) kontrola účtovných závierok združenia,
    c) kontrola ďalších činností a dokumentov združenia, o vykonanie ktorej Dozornú radu požiada Valné zhromaždenie na základe prijatého uznesenia.

    Článok 11 
    Odborný výbor združenia

    1. Odborný výbor združenia rešpektuje a vynakladá úsilie na dosiahnutie cieľov občianskeho združenia InkoFórum a zároveň je poradným zborom garantujúcim vysokú odbornú úroveň osvetových aktivít  združenia zameraných na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou.
    2. Na čele odborného výboru občianskeho združenia InkoFórum stojí predseda odborného výboru a dvaja podpredsedovia.
    3. Odborný výbor má zväčša 7 členov, ktorých menuje predseda odborného výboru so súhlasom Predsedu združenia.
    4. Členstvo v odbornom výbore je čestné.
    5. Odborný výbor nemá právnu subjektivitu, ani rozhodovacie právomoci.
    6. Predseda odborného výboru navrhuje dvoch podpredsedov odborného výboru a to tak, aby každý podpredseda bol špecialistom v inej oblasti medicíny.
    7. Schôdzu odborného výboru zvoláva a riadi predseda odborného výboru minimálne raz za rok.
    8. Prácu odborného výboru riadi predseda odborného výboru.
    9. Predseda ako i podpredsedovia odborného výboru sú splnomocnení odborným výborom ako i Predsedom združenia reprezentovať združenie smerom k verejnosti.

    Článok 12
    Zrušenie združenia

    1. Združenie možno zrušiť rozhodnutím Valného zhromaždenia o zrušení, zlúčení s iným združením  alebo zrušením Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
    2. Valné zhromaždenie menuje pri zániku združenia likvidátora, ktorý zodpovedá za majetkovo-právne vyrovnanie zániku združenia.

    Článok 13
    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

      1. Tieto stanovy možno zmeniť iba na základe prijatého uznesenia Valného zhromaždenia združenia.
      2. Po každej zmene stanov je potrebné vyhotoviť nové úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá Predseda združenia.

    V Bratislave dňa 20.1.2022