ČLENSTVO

 

Občianske združenie InkoFórum

 

Sila nášho združenia rastie
s každým členom.

Pridajte sa k nám

InkoFórum zastupuje ľudí trpiacich inkontinenciou.

InkoFórum obhajuje potreby ľudí, ktorých sa inkontinencia dotýka, či už ich samotných, alebo ich blízkych, prípadne osoby, o ktoré sa starajú.

InkoFórum prispieva svojimi skúsenosťami, radami a názormi do legislatívneho procesu a háji potreby pacientov s inkontinenciou pri návrhoch zmien zákonov.

Jednotný a silný hlas pacienta má zmysel. Navzájom si dokážeme pomôcť, poradiť, ako aj zaujať jasné stanovisko k veciam, ktoré sa nás týkajú.

Každý člen združenia zvyšuje váhu nášho hlasu.

Členstvo

Členom združenia sa môžu stať ako fyzické tak aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

V prípade záujmu stať sa pridruženým členom združenia, vyplňte formulár „Sme tu, aby sme vám podali pomocnú ruku“, na základe čoho vám pošleme prihlášku na email. 

Na to, aby sme vám poslali DVD, InkoBalík, prístup do FB skupiny a newslleter nemusíte byť členom InkoFóra. Všetky naše aktivity sú pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc.

Pridružené členstvo v združení vzniká až na základe vašej prihlášky dňom schválenia prihlášky Predsedom združenia.

Vyhlásenie

Žiadateľ zaslaním svojej žiadosti vylasuje, že sa pred podaním tejto prihlášky  so stanovami občianskeho združenia InkoFórum riadne oboznámil/oboznámila, so stanovami súhlasí, obsah stanov primerane pozná, znenie stanov (vrátane práv a povinností pridružených členov) je mu dostatočným spôsobom zrejmé a zrozumiteľné a v stanovách uvedené členské povinnosti bude riadne dodržiavať. Je si vedomý/vedomá, že v prípade prijatia* za pridruženého člena občianskeho združenia InkoFórum, bude môcť na základe slobodného uváženia kedykoľvek z občianskeho združenia vystúpiť.

Žiadateľ súčasne týmto udeľuje občianskemu združeniu InkoFórum súhlas v zmysle §7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov i ďalších informácií o mojej osobe, uvedených a poskytnutých občianskemu združeniu InkoFórum v tejto prihláške, pre interné potreby občianskeho združenia InkoFórum (najmä za účelom vedenia internej databázy o členoch občianskeho združenia InkoFórum). Tento súhlas udeľuje občianskemu združeniu InkoFórum na dobu neurčitú a je si vedomý/vedomá, že v zmysle §20 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je možné ho kedykoľvek odvolať.

Čo získate:

R

zašleme vám Inkobalík s informačnými materiálmi a vzorkami

R

budeme vám zasielať pravidelný newsletter s novinkami v liečbe a prevencii

R

môžete sa prostredníctvom poradne obrátiť so svojím problémom na našich odborníkov

R

získate prístup do uzavretej FB skupiny, kde si môžete vymieňať rady s ostatnými pacientmi