OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ochrana osobných údajov

Našich pacientov si veľmi vážime a preto k ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne. V nasledujúcom texte sa preto dozviete akým spôsobom a na základe akých dôvodov spracúvame Vaše kategórie osobných údajov, ale aj aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov naším občianskym združením.

Prevádzkovateľ

InkoFórum, o.z., so sídlom Potočná 11514/3, 036 01 Martin, evidencia občianských združení vedená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. VVS/1-900/90-28212

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje pacientov a ich spracúvanie sa uskutočňuje za účelom podpory pacientov s inkontinenciou (zdravotná asistencia, sociálna a psychologická podpora….ďalej len ako “inko asistencia”).

Definícia pojmu osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje o Vašej osobe. Patrí medzi ne najmä Vaše meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, Vaša e-mailová adresa, telefonický kontakt, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného dokladu totožnosti, titul, štátna príslušnosť, národnosť.

Medzi osobné údaje patria aj citlivé údaje resp. biometrické údaje. Sú to napr. údaje o zdravotnom stave, odtlačky prstov, scan očnej sietnice, fotografia na občianskom preukaze, ale aj informácie o členstve v odborovej organizácii alebo údaje o porušení trestného zákona.

Ďalej sú to aj iné identifikátory, ktoré môžu vytvárať ekonomickú identitu osoby, napr. ako údaje o vyplatenej odmene alebo číslo bankového účtu, sociálnu identitu prostredníctvom údajov o rodinnom stave, počte detí alebo dosiahnutom vzdelaní.

Osobné údaje a údaje získané pri poskytovaní inko asistencie sa spracúvajú podľa Zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), Zákona NR SR č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Osobné údaje týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov sa spracúvajú podľa nasledujúcich právnych predpisov: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – zákon č.400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov – zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov – zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákon č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príjemcovia alebo iné kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje budú odovzdávané tretím osobám (externí poskytovatelia služieb), iba ak je to potrebné pre účely poskytovania služieb resp. pre splnenie niektorých z účelov spracovania Vašich osobných údajov a to na základe Vášho súhlasu či z iných právnych dôvodov.

Pri spolupráci s poskytovateľmi služieb prijímame príslušné opatrenia v súlade so zákonnými požiadavkami na ochranu vašich osobných údajov.

Vaše údaje budú tretím stranám poskytnuté len vtedy, keď je to potrebné na poskytnutie príslušnej služby. Vaše údaje sa napr. poskytnú v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie doručovateľským a poštovým službám zabezpečujúcim dodávky, účtovným službám zabezpečujúcim ekonomický chod našej organizácie ….

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej Únie ani do medzinárodných organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov Doba spracúvania
Plnenie zmluvy Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR Počas trvania zmluvy a 4 roky po jej skončení
Účtovníctvo Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe plnenia zákonnej povinnosti.
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
10 rokov
Obrazové a kamerové záznamy Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR Po dobu udelenia súhlasu

Prehlásenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ)2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

  • účele spracúvania osobných údajov
  • kategórii spracúvaných osobných údajov
  • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
  • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Poučenie o právach dotknutej osoby

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie – máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Máte právo, aby sa na Vás rozhodnutie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania nevzťahovalo. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nepoužíva.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

– bezpečnosť Slovenskej republiky – obranu Slovenskej republiky – verejný poriadok – plnenie úloh na účely trestného konania – iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia – ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní – predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach – monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci – ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb – uplatneni právneho nároku – hospodársku mobilizáciu