Na koľko inkontinenčných pomôcok má pacient nárok od 1.4.2024

Od 1. apríla 2024 vstúpili do platnosti rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré majú zásadný vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok pre pacientov s inkontinenciou. 

1. Finančný limit

Finančný limit, v rámci ktorého poisťovne preplácajú pacientom s diagnostikovanou inkontinenciou inkontinenčné pomôcky, sa od 1.4.2024 zmenil nasledovne:

 • pri druhom stupni sa znížil z 14,77 € na 5 €
 • pri treťom stupni sa zvýšil z 51,94 € na 59,73 €.

2. Diagnóza:

Diagnózy platné pre rozhodovanie o určení stupňa inkontinencie pri výdaji pomôcok:

 • – Dg. U99.01 – inkontinencia moču, II. stupeň,
 • – Dg. U99.02 – inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá,
 • – Dg. U99.03 – Inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá a nezvratná.

3. Prerozdelenie pomôcok:

 • Rozdeľuje sa skupina vkladacích plienok na dve podskupiny – pre druhý, resp. tretí stupeň inkontinencie
 • Pomôcky zaradené v skupine „fixačné nohavičky“, doposiaľ dostupné pre oba stupne, budú dostupné len pre tretí stupeň.

4. Trvalá a nezvratná inkontinencia:

Pacienti s trvalou a nezvratnou inkontinenciou tretieho stupňa nebudú musieť absolvovať následné kontroly u indikujúceho lekára a pomôcky im bude môcť predpísať aj ošetrujúci všeobecný lekár.

Slovenská lekárnická komora oslovila všetky zdravotné poisťovne s návrhom postupu pri pacientoch, ktorí majú vystavený preskripčný záznam s poznámkou repetatur, tak, aby sa eliminovali potenciálne sporné situácie pri výdaji pomôcok.

Zdravotné poisťovne budú rešpektovať nárok poistenca podľa limitov platných v čase výdaja, bez ohľadu na termín predpísania týchto pomôcok, pričom Union, zdravotná poisťovňa a. s. zároveň poskytla nasledovné stanovisko: „Naďalej platí, že pri dispenzácii je možné vydať aj vyšší počet kusov inkontinenčných pomôcok ako je v preskripčnom zázname v rámci aktuálneho finančného limitu.“

Od 1. apríla 2024 tak platí nasledovné:

 • Pacientom s druhým stupňom inkontinencie (Dg.: U99.01), ktorí majú vystavený repetatur preskripčný záznam na akúkoľvek inkontinenčnú pomôcku podľa doterajších limitov
  • nebude možné vydať predpísané množstvo, ale iba znížené množstvo podľa limitu platného od 1. apríla 2024,
  • pri predpise pomôcky, ktorá bola preradená medzi pomôcky určené pre tretí stupeň inkontinencie je potrebné pacienta informovať o potrebe zmeny poukazu
 • Pacientom s tretím stupňom inkontinencie (Dg. U99.02 a U99.03), ktorí majú vystavený repetatur preskripčný záznam na akúkoľvek inkontinenčnú pomôcku podľa doterajších limitov
  • pri predpise vyššieho množstva, ako je platný finančný limit, sa vydáva množstvo zodpovedajúce novému, v čase výdaja platnému finančnému limitu,
  • pri predpise nižšieho množstva, ako je platný finančný limit sa poistencom poisťovne Union, zdravotná poisťovňa a. s., vydá množstvo zodpovedajúce v čase výdaja platnému finančnému limitu (teda aj viac, ako je predpísané), ostatným poistencom sa vydá konkrétne predpísané množstvo.
  • pri predpise pomôcky, ktorá bola preradená medzi pomôcky určené pre druhý stupeň inkontinencie je potrebné pacienta informovať o potrebe zmeny poukazu,
 • Pacientom s predpisom na vkladacie plienky je možné tieto pomôcky na úhradu zdravotnou poisťovňou vydať iba v prípade, ak príslušná pomôcka zodpovedá konkrétnemu stupňu inkontinencie,
 • Pacientom s predpisom na fixačné nohavičky je možné tieto pomôcky na úhradu zdravotnou poisťovňou vydať iba v prípade tretieho stupňa inkontinencie  (Dg. U99.02 a U99.03).

Slovenská lekárnická komora priebežne komunikuje so zástupcami dodávateľov zdravotníckych pomôcok v záujme koordinácie postupov a jednoznačnosti interpretácie  príslušnej legislatívy. Spoločne sme o nových výškach limitov podrobne informovali pacientsku verejnosť prostredníctvom tlačovej správy.