Počet inkontinenčných pomôcok na predpis sa opäť zmenil

Počet inkontinenčných pomôcok na predpis sa opäť zmenil

POZOR! Je tu opäť zmena vo výške finančného limitu na inkontinenčné pomôcky.

Zmeny vo finančných limitoch za posledných 12mesiacov:

Od 1.7.2023 

Na základe žiadosti výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok Ministerstvo zdravotníctva od 1. júla 2023 zvýšilo ceny kategorizovaných inkontinenčných pomôcok z dôvodu potreby kompenzácií ich výrobných nákladov. Finančné limity, v rámci ktorých majú pacienti nárok na určitý počet pomôcok sa však nezmenili, preto pacienti dostávali od tohto dňa v priemere o 10% kusov inkontinenčných pomôcok menej.

 • finančný limit pri druhom stupni bol 14,77 €/mesiac 
 • finančný limit pri treťom stupni bol 51,94 €/mesiac 

Od 1.4.2024 

Od prvého apríla 2024 vstúpili do platnosti rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré mali zásadný vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok určených pre pacientov s inkontinenciou. Tieto zmeny znamenali zníženie množstva pomôcok u pacientov s druhým stupňom inkontinencie na približne tretinu doterajšieho množstva a zvýšenie množstva pomôcok o asi 15 percent u pacientov s tretím stupňom inkontinencie. 

 • finančný limit pri druhom stupni sa znížil z 14,77 € na 5 €/mesiac
 • finančný limit pri treťom stupni sa zvýšil z 51,94 € na 59,73 €/mesiac.

Zmeny platné od 26.4.2024

Zníženie netrvalo ani mesiac a Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo 26.4.2024 s okamžitou platnosťou nové rozhodnutie, ktorým sa upravuje:

 • finančný limit pre II. stupeň inkontinencie z 5 €/mesiac na pôvodných 14,77 €/mesiac.
 • finančný limit pre III. stupeň inkontinencie 59,73 €/mesiac zostáva nezmenený.

Inštrukcie pre pacientov:

Slovenská lekárnická spoločnosť vydala nasledovné inštrukcie:

 • Pacienti, ktorým bol predpísaný poukaz na základe 5€ finančného limitu, musia opäť kontaktovať predpisujúceho lekára a požiadať o zmenu na základe aktuálne platného limitu.
 • Pacienti, ktorí majú ešte predpísaný poukaz pred 1.4., môžu dostať v lekárni plný počet kusov a nemusia kontaktovať predpisujúceho lekára.

Ohľadom aktuálne platných počtov kusov na mesiac je potrebné sa informovať u výrobcov inkontinenčných pomôcok.

Na koľko inkontinenčných pomôcok má pacient nárok od 1.4.2024

Na koľko inkontinenčných pomôcok má pacient nárok od 1.4.2024

Na koľko inkontinenčných pomôcok má pacient nárok od 1.4.2024

Od 1. apríla 2024 vstúpili do platnosti rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré majú zásadný vplyv na výdaj zdravotníckych pomôcok pre pacientov s inkontinenciou. 

1. Finančný limit

Finančný limit, v rámci ktorého poisťovne preplácajú pacientom s diagnostikovanou inkontinenciou inkontinenčné pomôcky, sa od 1.4.2024 zmenil nasledovne:

 • pri druhom stupni sa znížil z 14,77 € na 5 €
 • pri treťom stupni sa zvýšil z 51,94 € na 59,73 €.

2. Diagnóza:

Diagnózy platné pre rozhodovanie o určení stupňa inkontinencie pri výdaji pomôcok:

 • – Dg. U99.01 – inkontinencia moču, II. stupeň,
 • – Dg. U99.02 – inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá,
 • – Dg. U99.03 – Inkontinencia moču a stolice, III. stupeň, trvalá a nezvratná.

3. Prerozdelenie pomôcok:

 • Rozdeľuje sa skupina vkladacích plienok na dve podskupiny – pre druhý, resp. tretí stupeň inkontinencie
 • Pomôcky zaradené v skupine „fixačné nohavičky“, doposiaľ dostupné pre oba stupne, budú dostupné len pre tretí stupeň.

4. Trvalá a nezvratná inkontinencia:

Pacienti s trvalou a nezvratnou inkontinenciou tretieho stupňa nebudú musieť absolvovať následné kontroly u indikujúceho lekára a pomôcky im bude môcť predpísať aj ošetrujúci všeobecný lekár.

Slovenská lekárnická komora oslovila všetky zdravotné poisťovne s návrhom postupu pri pacientoch, ktorí majú vystavený preskripčný záznam s poznámkou repetatur, tak, aby sa eliminovali potenciálne sporné situácie pri výdaji pomôcok.

Zdravotné poisťovne budú rešpektovať nárok poistenca podľa limitov platných v čase výdaja, bez ohľadu na termín predpísania týchto pomôcok, pričom Union, zdravotná poisťovňa a. s. zároveň poskytla nasledovné stanovisko: „Naďalej platí, že pri dispenzácii je možné vydať aj vyšší počet kusov inkontinenčných pomôcok ako je v preskripčnom zázname v rámci aktuálneho finančného limitu.“

Od 1. apríla 2024 tak platí nasledovné:

 • Pacientom s druhým stupňom inkontinencie (Dg.: U99.01), ktorí majú vystavený repetatur preskripčný záznam na akúkoľvek inkontinenčnú pomôcku podľa doterajších limitov
  • nebude možné vydať predpísané množstvo, ale iba znížené množstvo podľa limitu platného od 1. apríla 2024,
  • pri predpise pomôcky, ktorá bola preradená medzi pomôcky určené pre tretí stupeň inkontinencie je potrebné pacienta informovať o potrebe zmeny poukazu
 • Pacientom s tretím stupňom inkontinencie (Dg. U99.02 a U99.03), ktorí majú vystavený repetatur preskripčný záznam na akúkoľvek inkontinenčnú pomôcku podľa doterajších limitov
  • pri predpise vyššieho množstva, ako je platný finančný limit, sa vydáva množstvo zodpovedajúce novému, v čase výdaja platnému finančnému limitu,
  • pri predpise nižšieho množstva, ako je platný finančný limit sa poistencom poisťovne Union, zdravotná poisťovňa a. s., vydá množstvo zodpovedajúce v čase výdaja platnému finančnému limitu (teda aj viac, ako je predpísané), ostatným poistencom sa vydá konkrétne predpísané množstvo.
  • pri predpise pomôcky, ktorá bola preradená medzi pomôcky určené pre druhý stupeň inkontinencie je potrebné pacienta informovať o potrebe zmeny poukazu,
 • Pacientom s predpisom na vkladacie plienky je možné tieto pomôcky na úhradu zdravotnou poisťovňou vydať iba v prípade, ak príslušná pomôcka zodpovedá konkrétnemu stupňu inkontinencie,
 • Pacientom s predpisom na fixačné nohavičky je možné tieto pomôcky na úhradu zdravotnou poisťovňou vydať iba v prípade tretieho stupňa inkontinencie  (Dg. U99.02 a U99.03).

Slovenská lekárnická komora priebežne komunikuje so zástupcami dodávateľov zdravotníckych pomôcok v záujme koordinácie postupov a jednoznačnosti interpretácie  príslušnej legislatívy. Spoločne sme o nových výškach limitov podrobne informovali pacientsku verejnosť prostredníctvom tlačovej správy.

Pre koho sa od apríla znižuje príspevok na inkontinenčné pomôcky

Pre koho sa od apríla znižuje príspevok na inkontinenčné pomôcky

V blízkej dobe čakajú pacientov s II. stupňom inkontinencie opäť zmeny vo výške príspevku na inkontinenčné pomôcky.

Do 1.4.2024 zdravotné poisťovne uhrádzajú pre inkontinentných pacientov s II. stupňom inkontinencie inkontinenčné pomôcky vo finančnom limite 14,77 € na mesiac.

od 1. apríla 2024 sa tento limit znižuje na 5€ na mesiac.

Vážené dámy, vážení páni, chceme vás preto požiadať o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka.

Nasledovným prieskumom si dovoľujeme osloviť tých z vás, ktorí patríte k pacientom s častým únikom moču (2. stupňom inkontinencie).

Vaše odpovede nám pomôžu získať lepšiu predstavu o vašom živote s inkontinenciou, spôsoboch zmiernenia jej dopadov, ako aj vplyvu ochorenia na váš osobný alebo pracovný život.

Len tak môžeme hájiť vaše záujmy a bojovať za opätovné zvýšenie finančného limitu. 

Pripravili sme dotazník pre osoby s inkontinenciou aj pre osoby, ktoré sa starajú o pacientov s inkontinenciou, nájdete ich nižšie.
Vyberte si ten, ktorý sa vás týka a vyplňte ho priamo na tejto stránke, zaberie to len minútku.

Vopred ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

Tím InkoFórum, o.z.

Neviete, na koľko inkontinenčných pomôcok máte nárok?

Vypočujte si rozhovor s riaditeľkou Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok pani Dankovou, ktorá nám vysvetlila momentálnu situáciu.

l

DOTAZNÍK pre osobu s inkontinenciou používajúcu absorpčné / inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, plienkové nohavičky, podložky a iné)

l

DOTAZNÍK pre osobu starajúcu alebo žijúcu s človekom s inkontinenciou, ktorý používa absorpčné / inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, plienkové nohavičky, podložky a iné)

Ak sa staráte o viac inkontinentných osôb, vyplňte dotazník za každú osobu zvlášť.

Pacienti volajú po zmene úhrad za inkontinenčné pomôcky

Pacienti volajú po zmene úhrad za inkontinenčné pomôcky

Bratislava, 6. september 2023

V slovenských lekárňach dlhodobo chýbajú viaceré druhy liekov. Jednou z príčin ich nedostupnosti je aj reexport zo Slovenska z dôvodu ich nízkej ceny. V prípade inkontinenčných zdravotníckych pomôcok sa reexport zatiaľ podarilo zvrátiť, keďže ceny narástli ekvivalentne s infláciou. Pacientom sa však výrazne znížili počty kusov hradených zo zdravotného poistenia. Pacientska organizácia InkoFórum upozorňuje, že dopady pocítia tí najzraniteľnejší, najmä seniori. Pacienti preto vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva, aby v čo najkratšom čase rozhodlo o navýšení úhrad za pomôcky. Svoje tvrdenia opierajú o dáta z prieskumu.

Výrobné náklady na inkontinenčné pomôcky stúpli v minulom období o viac ako 40%. Spôsobilo to hlavne zvýšenie cien materiálu napr. buničiny, ale zároveň aj dopady energetickej krízy, inflácie a zmien v dodávateľských reťazcoch vynútených pandémiou a vojnou na Ukrajine. Okolité krajiny, aj krajiny v EÚ tento dopad výrobcom postupne kompenzujú nielen možnosťou navýšenia ceny pomôcok, ale aj ich úhrad tak, aby dopady krízy čo najmenej pocítili pacienti. Na Slovensku zvýšilo Ministerstvo zdravotníctva ceny kategorizovaných inkontinenčných pomôcok z dôvodu potreby kompenzácií ich výrobných nákladov od júla tohto roka. Nezmenil sa však limit, podľa ktorého má pacient nárok na určitý počet pomôcok podľa závažnosti ochorenia. Dopady pociťujú pacienti na svojich peňaženkách. Potvrdzujú to aj dáta z ich prieskumu. O zabezpečenie dôstojnosti pri tomto ochorení preto žiadajú ministerstvo.

Pacienti sa priplácaniu za pomôcky nebránia, musí však byť únosné

„Viac ako 63% respondentov prieskumu, ktorý realizovalo OZ InkoFórum počas leta na vzorke 280 pacientov s inkontinenciou a ich opatrovateľov, uviedlo, že inkontinenčné pomôcky potrebujú neustále počas dňa aj v noci. Z toho vyplývajú určité nároky na ich množstvo aj kvalitu,“ hovorí Adriana Pobehová, predsedníčka OZ InkoFórum.

62% respondentov uviedlo, že dnes im po zvýšení cien inkontinenčných pomôcok nepostačuje počet mesačne vydaných pomôcok na predpis a musia si ich dokupovať, aby si zabezpečili dôstojný život a neznižovali svoje hygienické a zdravotné štandardy. Za inkontinenčné a absorbčné pomôcky si pritom mnohí už dnes doplácajú. Viac ako tretina respondentov uviedla sumu od 11-20 € mesačne a viac ako polovica bežne mesačne platí od 1 – 20 €. Takmer 45% respondentov uviedlo, že doplatok v rozmedzí 1-10 € sa im zdá únosný. Viac ako polovica respondentov, ktorí trpia nezvratnou formou inkontinencie III. stupňa by privítala nulový doplatok.

O naliehavosti riešenia tohto problému hovorí aj Elena Marušáková, viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov: ,,Z dôvodu systém u, ktorý vyžaduje na Slovensku neprimerane nízke ceny, niektoré inkontinenčné pomôcky pre špecifických pacientov, vrátane detí na Slovensku ani nie sú dostupné. Snaha o udržanie tých pomôcok, ktoré na Slovensku máme, viedla k umožneniu zvýšenia cien inkop omôcok. Nezvýšenie úhrad, a nesch v álenie zmeny nastavenia systému podľa súčasných potrieb najmä pre pacientov s ťažkou inkontinenciou spôsobilo, že pacient prichádza mesačne o približne 10% z množstva potrebných pomôcok. Pre slovenských seniorov nejde vôbec o zanedbateľný fakt. Preto spolu s OZ InkoFórum vyzývame Ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby príležitosť na zabez pečenie dôstojného života našich pacientov nepremeškalo.“

Inkontinencia sa týka hlavne seniorov

Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce populácie Európy. Inkontinencia je zdravotný problém, ktorý sa týka predovšetkým ľudí v dôchodkovom veku ale nielen ich. Viac ako 40% respondentov
prieskumu začalo trpieť inkontinenciou vo veku od 51 – 70 rokov. Najčastejším dôvodom, ktorí udávali ženy aj muži bola choroba alebo úraz. U žien špeciálne aj pôrod.

,,Inkontinencia je stále vnímaná ako téma, o ktorej sa hanbíme rozprávať, spôsobuje nám nepohodlie v práci aj v súkromnom živote. Kvôli nej sa mnohí spoločensky izolujú alebo vyhýbajú aktivitám, ktoré im predtým spôsobovali radosť. Takmer 70% respondentov v našom prieskume uviedlo, že inkontinencia má významný vplyv na ich súkromný život a vo veľkej miere obmedzuje jeho kvalitu, “ vysvetľuje Pobehová. „Až 68% respondentov potvrdilo, že ochorenie významne ovplyvňuje ich duševné zdravie a osobné pocity. O to dôležitejšie je neodkladať riešenie tohto problému,“ dodáva.

Potrebujeme vedieť Váš názor

Potrebujeme vedieť Váš názor

Chceme Vás požiadať o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka.

Občianske združenie InkoFórum, obhajuje potreby ľudí a pacientov trpiacich únikom moču pri legislatívnych a systémových zmenách.

Častokrát sa pri týchto zmenách pocity a názory pacienta neberú do úvahy. InkoFórum sa snaží túto prax zmeniť.

Aktuálne sa od 1. júla v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok zmenili ceny inkontinenčných pomôcok. 

Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka, aby sme lepšie pochopili, ako Vám táto zmena ovplyvnila život, aby sme Váš názor mohli tlmočiť zainteresovaných inštitúciám.

Pripravili sme dotazník pre osoby s inkontinenciou aj pre osoby, ktoré sa starajú o pacientov s inkontinenciou, nájdete ich nižšie.
Vyberte si ten, ktorý sa vás týka a vyplňte ho priamo na tejto stránke, zaberie to len minútku.

Vopred ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

Tím InkoFórum, o.z.

Neviete, na koľko inkontinenčných pomôcok máte nárok?

Vypočujte si rozhovor s riaditeľkou slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok pani Dankovou, ktorá nám vysvetlila momentálnu situáciu.

l

DOTAZNÍK pre osobu s inkontinenciou používajúcu absorpčné / inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, plienkové nohavičky, podložky a iné)

l

DOTAZNÍK pre osobu starajúcu alebo žijúcu s človekom s inkontinenciou, ktorý používajúca absorpčné / inkontinenčné pomôcky (vložky, plienky, plienkové nohavičky, podložky a iné)

Ak sa staráte o viac inkontinentných osôb, vyplňte dotazník za každú osobu zvlášť.

Vedomostný kvíz o inkontinencii

Vedomostný kvíz o inkontinencii

Otestujte si svoje vedomosti o inkontinencii a vyhrajte PERIFIT

Perifit je trénerský partner, ktorý vám umožňuje hravou formou posilňovať svaly panvového dna.

 • znižuje inkontinenciu
 • urýchľuje regeneráciu po pôrode
 • znižuje prolaps panvových orgánov
 • zlepšuje sexuálny pôžitok
 • pomáha s okamžitou spätnou väzbou zefektívniť tréningový proces posilňovania svalov panvového dna, a to všetko hravou formou.

LOSOVANIE

Do losovania je zaradený každý, kto vyplní a odošle všetky kvízové otázky.
Kvíz je možné vyplniť od 19. – 30.6.2023.
Losovanie bude 1.7.2023. Výherca bude kontaktovaný mailom. Bližšie sú pod kvízom.

 

Vedomostný kvíz o inkontinencii
2 + 4 =

LOSOVANIE

Do losovania je zaradený každý, kto vyplní a odošle všetky kvízové otázky.
Kvíz je možné vyplniť od 19. – 30.6.2023.
Losovanie bude 1.7.2023. Výherca bude kontaktovaný mailom. Bližšie sú pod kvízom.