ODBORNÝ SEMINÁR

Starnutie a močový mechúr u mužov

25. apríla 2023 od 16:00 hod.
Hotel Bratislava alebo online

Cieľ seminára

Seminár je určený pre lekárov a zdravotné sestry, ktorých sa téma inkontinencie dotýka.

Hlavným cieľom seminára je zvýšenie odborných poznatkov o problematike inkontinencie moču v oblastiach prevencie a možností riešenia úniku moču a to najmä u lekárov a sestier prvého kontaktu.

Dôraz kladieme na skvalitnenie života pacientov prostredníctvom zvýšenia informovanosti odbornej verejnosti. 

Termín a miesto konania

Semináru sa môžete zúčastniť osobne alebo online.

Osobná účasť:

  • 25. apríla 2023, od 16:00 do 19:00

Hotel Bratislava – miestnosť Gallery
Seberíniho 9
Bratislava

Parkovať je možné na parkovisku hotela, pre účastníkov seminára je max. denná tarifa 4€/deň. Je potrebné sa nahlásiť na recepcii hotela.

Počet miest pre osobnú účasť je limitovaný.

Online účasť

Po vyplnení prihlášky vám prídu na email prístupové údaje, kde si môžete pozrieť záznam všetkých prednášok.

Záznam bude k dispozícii kedykoľvek 26.4 – 3.5.2023.

Poplatok

Výška účastníckeho poplatku je 13€.

Pre členov Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek poskytujeme znížený účastnícky poplatok 8€.

Účastnícky poplatok je možné uhradiť osobne v hotovosti, v prípade osobnej účasti, alebo prevodom ako včasnú platbu do 21.4.2023 na účet InkoFórum, o.z. SK40 1100 0000 0026 2818 4326 (do poznámky uveďte Vaše meno) 

Organizátor

InkoFórum, o.z.
So sídlom: Potočná 11514/3, 03601 Martin, Slovenská republika
V zastúpení: Ing. Adriana Pobehová – predseda združenia
Kontakt: info@inkoforum.sk, tel: 0908 133 051

Odborný garant

  • SLS – Slovenská lekárska spoločnosť
  • Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.; Urologická klinika LF UK, Bratislava

Podmienky udelenia kreditov pre účastníkov

Seminár je zaradený do kreditného systému vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Za pasívnu účasť na seminári získava účastník 3 kredity.
Účastník s osobnou účasťou získava potvrdenie o účasti bezprostredne po skončení seminára.
Účastník, ktorý si pozrie záznam seminára online, obdrží potvrdenie o účasti následne mailom.

Prihláška

Odborný seminár: Starnutie a močový mechúr u mužov
7 + 4 =

Ako dotknutá osoba svojim súhlasom so spracovaní osobných údajov týmto udeľujem súhlas organizátorovi InkoFórum, o.z., Potočná 11514/3, 036 01 Martin so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, špecializácia, ID komory, adresa pracoviska, za účelom spracovania prihlášky a spätnej komunikácie. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Plné znenie GDPR súhlasu si môžete prečítať TU (otvorí sa vám nové okno, tak neprídete o rozpísanú prihlášku)

Program

Pozvánka